Vận hành mạng lưới, chạy một Masternode

Chìa khóa cho tốc độ, bảo mật và khả năng nâng cao của Dash Dash là một cải tiến được gọi là masternodes. Các masternode của Dash được vận hành bởi cộng đồng những người dùng. Chúng tạo thành xương sống của mạng Dash, chuyển tiếp các giao dịch của người dùng và xác nhận giao dịch trên toàn cầu trong vài giây. Những người khai thác Masternode được trả tiền để cung cấp các dịch vụ này cho mạng và đóng vai trò là người quản lý mạng bằng cách bỏ phiếu cho các đề xuất ngân sách.